Affiliate programma  
Home - Aanmeldingsformulier - Voorwaarden - Affiliates

 Voorwaarden tot acceptatie als Affiliate
Hieronder treft u het eerste gedeelte van de Voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het Affiliate programma van DreamHost.nl Web hosting. Indien u akkoord gaat met deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde.

Artikel 1 - Definities
 1. Affiliate : Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Voorwaarden heeft aanvaard en door DreamHost.nl Web hosting als affiliate is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar web site d.m.v. een link of een ander elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de web site van DreamHost.nl Web hosting.
 2. Transactie : Een transactie is een bestelling, die wordt geplaatst door een bezoeker, op een web site van DreamHost.nl Web hosting.
 3. Bezoeker : Iedere gebruiker van Internet die zich via een affiliate site d.m.v. een link of banner naar de web site van DreamHost.nl Web hosting begeeft.
 4. Affiliate site : Web site van de affiliate waarop de affiliate links of banners van DreamHost.nl Web hosting plaatst.
Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie
 1. Iedereen die over een web site op Internet beschikt kan zich gratis aanmelden als Affiliate.
 2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat u de Voorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.
 3. Om als Affiliate te worden ingeschreven dient u :
  1. het Aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te hebben gevuld.
  2. te hebben bevestigt dat u de Voorwaarden aanvaardt.
  3. als Affiliate te zijn geaccepteerd door DreamHost.nl Web hosting.
 4. Acceptatie als Affiliate wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien DreamHost.nl Web hosting niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Voorwaarden is bevestigd, door DreamHost.nl Web hosting te kennen is gegeven dat zij de aanmelding niet accepteert.
 5. DreamHost.nl Web hosting kan een aanmelding weigeren zonder verder opgaaf van redenen.
Artikel 3 - Gebruik
 1. De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Affiliate, maar door DreamHost.nl Web hosting worden aangeboden.
 2. De Affiliate is gerechtigd om de naam van DreamHost.nl Web hosting, en speciaal verstrekt materiaal door DreamHost.nl Web hosting uitsluitend t.b.v. Affiliate programma's op de door de DreamHost.nl Web hosting van tijd tot tijd aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van DreamHost.nl Web hosting steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor DreamHost.nl Web hosting zal kunnen zijn.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2, zal de Affiliate de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van DreamHost.nl Web hosting en derden respecteren.
 4. De Affiliate zal de content slechts gebruiken t.b.v. het Affiliate programma en hierin zonder toestemming van DreamHost.nl Web hosting geen wijzigingen aanbrengen.
 5. De producten en/of diensten op de web site van DreamHost.nl Web hosting kunnen regelmatig wijzigen. De Affiliate draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op DreamHost.nl Web hosting.
 6. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen :
  1. Spamming (Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud).
  2. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  3. Misleiding van derden.
  4. Misbruik maken van de teksten, logo's of informatie van DreamHost.nl Web hosting.
 7. Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de web site van de Affiliate :
  1. een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft.
  2. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
  3. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst.
  4. afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van DreamHost.nl Web hosting en/of merken van derden.
  5. auteursrechten, merkrechten of andere rechten van DreamHost.nl Web hosting of enige derde schendt.
 8. De Affiliate zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies opvolgen m.b.t. de installatie, het gebruik van de link alsmede de content.
 9. Indien DreamHost.nl Web hosting aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de Affiliate niet gewenst is, is DreamHost.nl Web hosting gerechtigd om de link te blokkeren.
 10. De Affiliate site, verplicht zich om op aanvraag van DreamHost.nl Web hosting, om een link te verwijderen, deze binnen twee (2) werkdagen van de Affiliate site te verwijderen.
Artikel 4 - Betaling / Tarieven
 1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien een bezoeker een Web hosting pakket en/of domeinnaamregistratie afneemt binnen een week nadat deze bezoeker d.m.v. een link via de Affiliate site op de web site van DreamHost.nl Web hosting is beland.
 2. De commissie zoals bedoeld in artikel 4.1 is voor als bedrijf aangesloten Affiliates exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
 3. De registratie van transacties wordt weergegeven op de Affiliate web site van DreamHost.nl Web hosting en is bindend voor DreamHost.nl Web hosting en de Affiliate.
Volgende pagina >>
 
 DreamHost.2 Web hosting pakket
DreamHost.2 Web hosting pakket (50 MB Web server ruimte, 20 GB dataverkeer/mnd.) voor € 35,00 per jaar.
 
 Domeinnaam opzoeken
Wilt u weten of een domeinnaam nog niet door iemand anders geregistreerd is, dan kunt u dat gemakkelijk zelf opzoeken door hieronder de gewenste naam in te vullen en een extensie te selecteren :
.
 
Apache HTTP Server Linux MySQL Database Server Red Hat Linux PHP5 cPanel Controle Paneel CGI/Perl EuroCAUCE Fighting European Spam W@P OpenPGP Alliance Fantastico Deluxe auto-installer

DreamHost.nl Web hosting . Postbus 22.018 . 3003 DA  ROTTERDAM
Deze pagina bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal; Duplicatie is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf; DreamHost.nl
en DreamHost.be zijn onderdelen van DediSys Group Europe Ltd.; Copyright © 2003-2008; Alle rechten voorbehouden; Prijzen excl. 19% BTW.