Affiliate programma  
Home - Aanmeldingsformulier - Voorwaarden - Affiliates

 Voorwaarden tot acceptatie als Affiliate
Hieronder treft u het tweede en laatste gedeelte van de Voorwaarden aan die van toepas-sing zijn op deelname aan het Affiliate programma van DreamHost.nl Web hosting. Indien u akkoord gaat met deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde.

Artikel 5 - Uitbetaling
 1. De betaling van de commissie zal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft opgegeven. Commissiebedragen van minder dan vijfentwintig euro worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan vijfentwintig euro zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in het kwartaal waarin het totaalbedrag vijfentwintig euro of meer bedraagt.
 2. Indien de betaling op bankrekeningen van Affiliates in het buitenland dienen te worden verricht, dient de minimale verdiende commissie honderd euro te bedragen. In geval de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan honderd euro zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in het kwartaal waarin het totaalbedrag honderd euro of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland zullen worden ingehouden op de commissie.
 3. De Affiliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door DreamHost.nl Web hosting aan hem/haar worden gedaan.
 4. Het totaal van de door de Affiliate verdiende commissie zal ieder kwartaal, achteraf worden uitbetaald in euro's door DreamHost.nl Web hosting.
 5. DreamHost.nl Web hosting is ten allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliate verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat DreamHost.nl Web hosting uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de DreamHost.nl Web hosting Affiliate.
Artikel 6 - Beëindiging Affiliateovereenkomst
 1. DreamHost.nl Web hosting is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
 2. Onverminderd haar overige rechten is DreamHost.nl Web hosting o.m. gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval de Affiliate :
  1. tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Voorwaarden handelt.
  2. de web site van de Affiliate naar oordeel van DreamHost.nl Web hosting in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn
  3. DreamHost.nl Web hosting hiervan op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden
  4. de Affiliate in het kader van het Affiliate programma onrechtmatig handelt jegens DreamHost.nl Web hosting en/of derden.
Artikel 7 - Gevolgen beëindiging Affiliateovereenkomst
 1. Indien de Affiliateovereenkomst om welke reden dan ook is beëindigd
  1. worden de link(s) verbroken
  2. is DreamHost.nl Web hosting gerechtigd om de toegang van de Affiliate tot de web site van DreamHost.nl Web hosting te blokkeren
  3. kan de Affiliate, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie
  4. zal de Affiliate alle links en/of verstrekt materiaal door DreamHost.nl Web hosting van zijn/haar web site onmiddellijk verwijderen
  5. is de Affiliate niet langer gerechtigd om de naam DreamHost.nl Web hosting te gebruiken
 2. Uitsluitend in het geval dat de Affiliateovereenkomst is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1 en/of artikel 9.3, zal de Affiliate aanspraak kunnen maken op betaling van commissie inzake transacties die zijn verricht vòòr de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen DreamHost.nl Web hosting en de Affiliate geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de Affiliateovereenkomst en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
 1. De Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar web site.
 2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van DreamHost.nl Web hosting is DreamHost.nl Web hosting niet aansprakelijk voor schade en/of kosten aan de Affiliate in verband met deelname aan het Affiliate programma, zoals - maar niet beperkt tot - onderbrekingen in de toegang tot de service, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn in de database, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcompo-nenten, die gebruikt worden voor de service van DreamHost.nl Web hosting of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan de service, de programmatuur van de affiliate en/of de web site van de Affiliate. DreamHost.nl Web hosting zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op de website van de Affiliate of voor het functioneren hiervan.
 3. DreamHost.nl Web hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en de schade die door de Affiliate worden opgelopen en die voortvloeien uit deze overeenkomst, tenzij zij rechtstreeks worden veroorzaakt door de nalatigheid van DreamHost.nl Web hosting in het verlenen van haar service. DreamHost.nl Web hosting zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of gevolgschade en kosten die door de Affiliate om welke reden ook worden opgelopen.
 4. De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart DreamHost.nl Web hosting van alle aanspraken dienaangaande.
Artikel 9 - Diversen
 1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens DreamHost.nl Web hosting.
 2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliateovereenkomst over te dragen aan een derde.
 3. DreamHost.nl Web hosting is te allen tijde gerechtigd om de Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht via het bij aanmelding opgegeven e-mail adres. In geval de gewijzigde Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. De Affiliate dient DreamHost.nl Web hosting onmiddellijk in kennis te stellen van elk bekend of vermoed ongepast of verkeerd gebruik van de links van de Affiliate naar de web site van DreamHost.nl Web hosting op welke manier ook.
 5. De Affiliate stemt ermee in dat DreamHost.nl Web hosting geregeld e-mail stuurt naar het bij aanmelding opgegeven e-mailadres en gebruik maakt van de informatie die door de Affiliate voor marketingdoeleinden wordt verstrekt.
 6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De Voorwaarden en de Affiliateovereenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter.
 
Vorige pagina <<
 
 DreamHost.8 Web hosting pakket
DreamHost.8 Web hosting pakket (1 GB Web server ruimte, 40 GB dataverkeer/mnd.) voor € 125,00 per jaar.
 
 Domeinnaam opzoeken
Wilt u weten of een domeinnaam nog niet door iemand anders geregistreerd is, dan kunt u dat gemakkelijk zelf opzoeken door hieronder de gewenste naam in te vullen en een extensie te selecteren :
.
 
Apache HTTP Server Linux MySQL Database Server Red Hat Linux PHP5 cPanel Controle Paneel CGI/Perl EuroCAUCE Fighting European Spam W@P OpenPGP Alliance Fantastico Deluxe auto-installer

DreamHost.nl Web hosting . Postbus 22.018 . 3003 DA  ROTTERDAM
Deze pagina bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal; Duplicatie is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf; DreamHost.nl
en DreamHost.be zijn onderdelen van DediSys Group Europe Ltd.; Copyright © 2003-2008; Alle rechten voorbehouden; Prijzen excl. 19% BTW.